Chỉ cần đúng hướng, dù có đi chậm thì điểm đến vẫn là đích

Chỉ cần đúng hướng, dù có đi chậm thì điểm đến vẫn là đích

Chỉ cần đúng hướng, dù có đi chậm thì điểm đến vẫn là đích