Lớp kỹ năng xã hội theo hình thức dự án tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế (hoạt động Picnic)

Lớp kỹ năng xã hội theo hình thức dự án tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế (hoạt động Picnic)

Lớp kỹ năng xã hội theo hình thức dự án tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế (hoạt động Picnic)