Muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Muốn đi xa hãy đi cùng nhau