Phát triển tối đa tiềm năng con người, giảm thiểu những hạn chế và khiếm khuyết

Phát triển tối đa tiềm năng con người, giảm thiểu những hạn chế và khiếm khuyết

Phát triển tối đa tiềm năng con người, giảm thiểu những hạn chế và khiếm khuyết