Nguyễn Hoàng Nam, quản lý cơ sở Ba Vì báo cáo nghiên cứu tại hội thảo lần thứ nhất của VDDN

Nguyễn Hoàng Nam, quản lý cơ sở Ba Vì báo cáo nghiên cứu tại hội thảo lần thứ nhất của VDDN

Nguyễn Hoàng Nam, quản lý cơ sở Ba Vì báo cáo nghiên cứu tại hội thảo lần thứ nhất của VDDN